Szilvagyi_page_head

Kezdőlap | A névadó település | Családtörténet | Oklevelek, iratok | Családi kapcsolatok | Evangélikusok | Nevezetes személyek

A Szilvágyiak családi kapcsolatai

A Szilvágyi család házasságok révén közel ötszáz évig elsősorban Vas vármegyei családokkal került rokonságba. Az 16OO-as évek végétől történő migráció hozott ebben változást. Az elköltöző Szilvágyiak már távolabbi vidékek családjaival is házasodtak.

Herényi István: A középkori Vas vármegye genealógiája című könyvében található rokon családok:

Bor dictus Halmay, Molnári, Szerechen, Thomay.

Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai című művében az alábbi családokkal való rokonságot adja meg:

Doktorits, Eölbey, Gyely, Hosszútóthy, Kubitzky, Laky, Polányi, Sztrókay, Zobothin.

A hiteleshelyi levéltárakban és anyakönyvekben végzett kutatásaim alapján az alábbi családokkal bővíthető a sor:

Herényi Csőke, Gödrei Gödry, Gyalókai Chene, Herényi, Alsókáldi Káldy, Molnári Hernálth, Ivánczi Ivánczy, Jakabházi Sallér, Borza,Kaczorlaki Kaczor, Guary, Nádasdi Nádasdy, Berényi, Chernelházi Chernel, Enessey, Hollósy, Saly, Csóy, Péterffy, Fábry, Kováts, Zitkovszky(Zsitkovszky), Tanáts, Szente, Szalay, Székely, Havetta, Huszár, Bessenyei, Egerszeghy, Batthyány, Flórián, Marton, Thonka, Soós, Máttyás, Horváth aliter Pohárnok, Dósa, Péter, Szabó, Czupi, Kámoni, Szekér, Raikovitz, Járfás, Lendvay, Gáll, Smidelius, Durdits, Takáts, Eötvös, Hegedűs, Antal, Saáry, Stoczek, Prepeliczay, Turipoly, Eszterle.

Kabodi, Kis-Gergely, Németh, Kozitz, Tátz, Varga, Mesteri, Tsaplovits, Fenyő, Tóth, Felleg (?), Takács, Rábolt, Mészáros, Miskei, Kámán, Rudi, Vígh, Szép, Lukáts, Szokolyi, Pálffy, Kéthely, Kiss, Molnár, Rennersdorfer, Zugor, Rácz, Rák, Lóránt, Dolgos, Hegyi, Farkas, Hetyési, Janó, Halász, Dovanszky, Rigó, Bartsai, Rafeni, Krakovszki, Riger, Bogyoki, Matics, Liktaretz, Botkás, Veress, Hokon, Nagy, Király, Kis, Gombár, Fábrics,

Zsigmond, Hogyor, Benke, Pálózki, Köpe, Győrffy, Földesi, Tar, Bók, Paglocsi, Somogyi, Balog, Harangi, Deák, Szikora, Adorján, Földi, Fetskó, Kondás, Sáfár, Szita, Simon, Porkoláb, Tér, Vajda, Fejér, Török, Bécs, Gránátos, Bencze, Rák, Berhidai, Balikó, Dömölki, Dienes, Seres, Fehér, Bakai, Füredi, Cseh, Tüzes, Kozma, Franyus, Faitl, Klári, Kászon, Sipeki, Szepesi,

Itt megtekintheti névsorba rendezve a rokon családokat.


Mivel mi, ma élő Szilvágyiak nemcsak apáink, hanem feleségeik génjeit is magunkban hordozzuk, röviden ismertetném ezek családjait.

A címerekre kattintva azok nagyobb méretben jelennek meg.

Hosszútóthy család

Ősapám ősapjának nagyapja Szilvágyi Benedek, akinek a felesége volt Hosszútóthy Dorottya (Szluha M. Id.mű). A családot a Szalók nemzetségből származtatják, amelyről Anonymus is megemlékezett. Nevüket a honfoglaló Ösbő vezér fiáról, Szalókról kapták. Első írásos említésük 1183-ból való. Címerük itt tekinthető meg. A Hosszútóthyak "Zala megye ősi családja mely ősi birtokosa az ottani Hosszútótinak ... honnan a nevüket veszik" (Szluha M.: Vas vármegye nemes családjai). "Zala vármegye egyik legrégibb családja, később átszármazva Veszprém vármegyébe is, hol Cseszneket, Ugodot, Pápát stb. bírták." (Nagy Iván). A család tagjai Vas vm.-ben is letelepedtek. Dorottya apja György, királyi ember, Veszprém, majd Zala vármegye alispánja, és Szentgyörgyvár várnagya volt. 16O8-ban István bárói rangot kap (Királyi Könyvek). 1626-ban Hosszútóthy Györgyöt aranysarkantyús vitézzé avatják. Hosszútóthy Dorottya őseit ide kattintva tekintheti meg (Szluha M. id.mű alapján).

Hosszútóthy címer

Választó

Alsókáldi Káldy család

Fenti Szilvágyi Benedeknek másik felesége volt Káldy Veronika (VVKHL). Az alsókáldi Káldy család a Herény nemzetségből származik. Herényi István: Herény c. munkájában kabar eredetű honfoglaló törzsnek, vagy annak töredékének valószínűsíti őket. Az első név szerint említett személy Bana comes. 1259-ben Bana fia Párisnak V. István királyi adományt ad Káldra. A Káldyn kívűl a Gyely és a Kámy család is ebből a nemzetségből származik. Páris fia Imre királyi asztalnokmester. A Káldy Vas vármegye ősi családja, alispánt, és szolgabírákat adtak a megyének. A XIX. században Káldy Gyula személyében főrendiházi tagja is volt a családnak. Alsókáldi Káldy Veronika őseit ide kattintva tekintheti meg (Szluha M. id.mű, VKHL, és Balogh István: Káld község története című munkája alapján).

Alsókáldi Káldy címer

Választó

Chernel család

Ősapám ősapjának apja Szilvágyi Gergely, akinek a felesége volt Chernelházi Chernel Borbála (1575 VKHL). "Egy régi család, mely az Árpádok korszakából hozza le eredetét" (Nagy Iván: Magyarország családai). "Sopron megye ősi családja, melynek őse Mixe mester, kinek fiát Márton mestert 1272 január 6-án ... V. István király ... az országos nemesek közé sorolja." (Szluha M.: Vas vármegye nemes családjai). Chernel Borbála felmenőit ide kattintva tekintheti meg (Nagy Iván alapján).

Chernel címer

Választó

Enessey család

Ősapám ősapjának, Szilvágyi Miklósnak a felesége volt Enessey Katalin (16O2 VKHL). Az Enessey Győr vármegyei család. "Egyike Győr vármegye okmányilag kimutatható legrégibb családainak. Már a XIII. században szerepel..." (dr. Reiszig Ede: Györ vármegye nemes családai). A családi hagyományok szerint 1217-ben a jeruzsálemi keresztes háborúban szerzett érdemkért II. András király Enesét adományozta a családnak (Nagy Iván). "Pál az 14OO-as években a vármegye alispánja...", "A vármegye történetében tekintélyes szerepet töltöttek be; több tagja volt táblabíró és szolgabíró..." (dr. Reiszig Ede: Győr vármegye nemes családai). Enessey Katalin felmenői ide kattintva tekinthetőek meg (Nagy Iván alapján).

Enessey Címer

Választó

Hollósy család

Ősapám szépapjának, Szilvágyi Benedeknek a felesége volt Hollósy Éva (16O1 VKHL). "Megyénk ősi családja, mely 1397 óta birtokos az itteni Hollóson." (Szluha M.: Vas vármegye nemes családjai). 1595-ben Hollósy Sandrinus, 16OO-ban Hollósy Ferenc Vas vármegye főszolgabírája (Balogh Gy.: Vas vármegye nemes családjai). Herényi Istvánnak a megye középkori nemes családjaival foglalkozó, kéziratban fennmaradt művében (Vas Megyei Levéltár) ez található: "Ősi Vas megyei család, rokon a Csemetheyekkel, vagy azonos velük". A család első említését egy 1328-as iratban találta. A mellékelt címer az 1625-ben megújított címeres nemeslevélről való.

Hollósy címer

Választó

Saly család

Ősapám ükapjának Szilvágyi Gergelynek volt a felesége Saly Anna. "Megyénk ősi családja, mely az itteni Sál községnek ... 1497 óta birtokosa, honnan a nevét eleinte Saál, majd a XVII. századtól Saly alakban használja." (Szluha M.: Vas vármegye nemes családjai). Herényi István A középkori Vas vármegye genealógiája című munkájában 1365-re teszi a család első említését. A mellékelt címertől eltérő változat is létezik ( itt megtekinthető ). A másik címerben a pajzson lévő oroszlán jobbjában kardot tart, és a sisakdísz a koronából kinövő pajzs-alak.

Saly címer

Választó

Csóy (Chóy) család

Ősapám dédapjának, Szilvágyi Benedeknek a felesége volt Csóy Éva. "Cho" (a régi magyar Chu személynévből) település első ismert földesura a XIII. században Csóy Márton volt. A család a század második felében jelentős szerepet játszott a megyében. "Megyénk ősi családja, melynek őse Chóy Péter fia István és felesége 1377-ben Csóban... birtokosok." (Szluha M.: Vas vármegye nemes családjai). Herényi István A középkori Vas vármegye genealógiája című munkájában 1238-ra teszi a család első említését.

Választó

Zitkovszky család

Szilvágyi István ősapám feleségének, Zitkovszky Teréziának családja. 1637-ben Zitkovszky János és hozzátartozói kaptak nemességet és a Szemessova és Szohorád-i előnevet. A Zitkovszky név ott szerepel azon Nyitra vármegyei előkelő birtokos nemesek között, akik hűséget fogadtak II. Rákóczi Ferencnek. Zitkovszky Sámuel ügyvéd (Terézia dédapja) az 16OO-as évek végén gróf Bercsényi Miklósnak (a későbbi kuruc főgenerálisnak) erdélyi birtokaival kapcsolatos pereit intézi. 1726-ban több birtokot ad el Tolnában Mercy grófnak. Késöbb ezen a területen lesz licenciátus Szilvágyi István. Híres jogtudós volt Zitkovszky István, aki a pozsonyi országgyűlésben az 17OO-as évek elején próbálta a protestánsok érdekeit védeni. Királyi ügyészként is működött, valamint a Batthyány grófok jogi képviselője is volt. A család tagjait többször a főurak között említik. A családfát itt tekintheti meg .

Zitkovszky címer

Választó

Lampérth család

Dédanyám, Szalay Karolina szépanyja volt Lampérth Judit, akinek szülei Lampérth István és Aczél Anna voltak Győrből. Istvánnak a dédapja volt a címerszerző Lampérth Imre. Gyimóti eredetű a család, amely később elterjedt Győr, Vas, Sopron és Fejér vármegyékben. 1587-ben kapta az armálist Lampérth Imre, felesége Ecky Zsófia és fiaik: István, Benedek, Mihály, János és Ferenc (MNL Címereslevél adatbázis). Ide kattintva megtekintheti a Lampérth családfát.

Lampérth címer

Választó

Asbóth család

Ősanyám, Asbóth Zsuzsanna családja. A Sopron megyei Asbóthok 1714-ben kapták a mellékelt armálist. A családból 1848-as honvéd tábornok, valamint országgyűlési képviselő került ki.

Asbóth címer

Választó

Tompos család

Szépanyám, Tompos Judit családja, a Sopron megyei Zsebeházára való. Az 1725-ös nemesi összeírásban a zsebeházi Tomposoknál hivatkozik a jobaházi Tompos Balázs igazolására. "Tompos (libercsei) nemességét 1725 Sopronm. igazolta" (Kempelen Béla: Magyar nemesi családok). A libercsei Tomposok pedig a Nógrád vármegyei Kácsik (Kachich) nemzetségből származnak. A nemzetség két tagja, Simon és Mihály bán részt vett a Gertrudisz királyné megölésével végződő összeesküvésben. A Tompos ágon az első név szerint ismer személy a Folkus-ágbeli Tompos Tamás comes (1291).

 

Kácsik címer

Választó

Szalay család

Szilvágyi Sámuel dédapám feleségének , Szalay Karolinának családja, a Sopron vármegyei Potyondról származik. Címert 1694-ben kap György és János. Szépapám Szalay János 44 évig Mórichida evangélikus tanítója. Fia, József, Sopron vm. táblabírája, evangélikus lelkész Felpécen, Kisbabóton és Zalagalsán.

 

Szalay címer

Választó

Székely család

Nagyapámnak, Szilvágyi Istvánnak volt a felesége Székely Rozália. Az Erdélyből Újpestre települt református család legrégebbi nyomai az 17OO-as évek közepén Tordán találhatóak meg. Ezután több, mint száz évig Kolozsvárott éltek Székely felmenőim. Dédapám és első gyermeke még Erdély fővárosában született, de Nagyanyám és három testvére már Bánffyhunyadon látta meg a napvilágot. Ide kattintva láthatóak Székely Rozália felmenői.

 

Választó

Havetta család

Anyám családja felvidéki. Legrégebbi adatok Nagy-Vezekény katolikus anyakönyveiben találhatók róluk. Nagyapám már Léván született. Később a család Esztergomba, egy része pedig Budapestre költözött. A családfát ide kattintva tekintheti meg.

 

Választó

Antal család

A Veszprém megyei gyökerekkel rendelkező mencshelyi Antal család 1623 augusztus 7-én II. Ferdinánd királytól kapta az itt látható címert. Szilvágyi Károly 1841-ben vette feleségűl nemes Antal Ferenc és nemes Mórocz Julianna lányát, Esztert.

Antal címer

Választó

Mórocz család

Szilvágyi Károly leszármazottainak őse anyai ágon a kővágóörsi Mórocz család. A településen már egy 1531-es iratban említik az egytelkes nemesek között a Mórocz nevet.

 

Mórocz címer

Választó

Gyely család

A C családfán található Szilvágyi Miklós felesége volt Gyely Anna (1692 VKHL). "Megyénk ősi családja a Herény nemzetségből, mely közös törzsből származik az Alsókáldi Káldy és a Kámy családdal" (Szluha Márton id. mű). Nevét a Vasvárhoz közeli Gyeli településről vette, amely ma Kámhoz tartozik Jeli néven. A család V. István királytól 1271-ben kap nemességet. Később Dely és Jely formában is előfordult a név. Gyely Annán keresztűl sok neves családdal került rokonságba a Szilvágyi család. Ezek a családok: az Elefánthy, Hathalmy, Jakabházi Sallér, Ivánczi Ivánczy, Gödrei Gödry, Kaczorlaki Kaczor, Czomaházy Czoma, Szelestei Perczel, Alsó- és Felsőszelestei Szelestey, Guary, Goszthon, Marczaltői Marczaltőy, Egervári Fejes, Dersini, Szentgyörgyi Vincze, Rumi és Rábadoroszlói Rumy, Hathalmy, Sitkey, Lukafalvi Zarka, Essegváry, Himfy, Héderváry, a Ják és a Geregye nemzetség, és a Középtúri Thury család. Gyely Annának a szépapja volt az utóbbi családból származő Thury György, a híres végvári bajvívó, Várpalota és Kanizsa várának kapitánya, a Dunántúl helyettes főkapitánya, Bars vármegye főispánja. Több, mint hatszáz győztes párviadalban győzte le török ellenfeleit. Kortársai a "magyar Cidként" emlegették, a törökök a Dunántúl oroszlánjának nevezték. Mivel párviadalban a törökök nem tudták legyőzni, tőrbecsalták és megölték 1571-ben. Gyely Anna származása ide kattintva tekinthető meg. A Gyely Anna révén rokon családok listája itt látható.

Választó

Muraszombati Zobothin család

A C családfán 3. számmal jelzett Szilvágyi Mihály testvérének, Györgynek a felesége volt Zobothin Anna (1731 VKHL). A Zobothin (Szobothin) családnak 1583-ban adományoz a király nemességet. Jelentős szerepet vittek egykor Vas vármegye életében. György szentgotthárdi, Balázs a muraszombati vár várnagya, János vasi alispán, Mózes szolgabíró volt. (Dr. Horváth Kálmán: A Muray-Szombathi Zobothin család c. könyve alapján). A család a 1791-ben kihalt. Sajnos címerüket nem sikerült fellelni. Zobothin Annán keresztül rendkívűl híres családokkal került rokonságba a Szilvágyi család. Ezek a hazai rokon családok: Árpád-házi királyok, az Aba, a Hahót, a Gutkeled és a Pécz nemzettség leszármazottai, az alsólindvai Bánffy, geresgáli Batthyány, Kompolthy, guthi Országh, gersei Pethő, Nádasdy és még sok más neves család. A külföldiek: bizánci és nikeai császárok, Capet és a Chatillon francia királyi ház, Kasztíliai királyi, a Premysl cseh királyi ház, krakkói nagyfejedelem, a Rurik-ház a kijevi Rusz uralkodói, Sagan, Brieg, Brieg-Liegnitz, Auschwitzi, Hohenbergi, Münsterbergi, és Meráni hercegi családok. Zobothin Anna rendkívűl különleges családfája ide kattintva tekinthető meg. Zobothin Anna révén rokon családok listája itt látható. A hazai rokon családok címerei itt, a külföldi rokon családok címerei itt találhatók.

Választó

Horváth aliter Pohárnok család

A C családfán található Szilvágyi Imre (akinek a 3-as számmal jelölt fia Mihály) felesége volt Horváth Anna (1697 VKHL). Szluha Márton könyvében leírja, hogy 1657. május 2-án Bécsben Horváth István (Anna apja) kap címeres nemeslevelet I.Lipót királytól. Az 1696-os nemesi ősszeírás már Zsigmondot, István fiát, Anna testvérét tünteti fel Pósfán. A későbbiekben is ezen a településen élnek a leszármazottak. Horváth Anna felmenőit ide kattintva tekintheti meg.

 

Horváth címer

Választó

Batthyány család (csánigi / geresgáli)

Egy 1619-es keltezésű irat (VKHL) említi Szilvágyi Orsolyát, akinek már nem élő szülei Szilvágyi János és Batthyány Ilona voltak. Az is kiderült, hogy Ilona szülei Batthyány Lukács de Csánig és Ns. Kávássy Orsolya volt, de Lukács szüleire nem sikerült az iratokban ráakadni. Csergheő Ferenc Genealogicae nobilium Familiarum Regni Hungariae című, kéziratban fennmaradt munkájában a Batthyány névnél megtaláltam a Batthyány Lukács - Kávássy Orsolya házaspárt és három gyerekét: Ilonát, Erzsébetet és Zsuzsannát. Azonban Lukács egy sorban van feltüntetve Lászlóval, aki a geresgálinak említett Batthyány Kristóf apja, de nincs vonal berajzolva, ami a születhez vezetne. Ezek szerint Csergheő sem találta meg a kapcsolatot. A dolgot tovább bonyolítja, hogy előkerült egy 154O-es irat (Kisfaludy család levéltára), amelyben Batthyány Máté de Csánig szerepel, aki esetleg az apja vagy a testvére lehetett Lukácsnak. Egyes források szerint a családnak ez az ága az 16OO-as években kihalt, amit a Csergheő által rajzolt kis családfa részlet is alátámaszt, mivel csak három leány utód van feltüntetve rajta.

 

geresgáli Batthyány címer

Választó

Sztrókay család (nemescsói)

Az E családfán található Szilvágyi György felesége volt Sztrókay Katalin Nemescsóról. A család Vas vármegye régi családja. A családfát ide kattintva tekintheti meg.

 

Hosszútóthy címer

Választó

 

VKHL = Vasvári Káptalan Hiteleshelyi LevéltáraCopyright by SilGaSoft 2014-19 © All Rights Reserved - Desing by Silgasoft